top of page

איתך מהצעד הראשון

תקנון

 מחירי החוגים משוכללים וכוללים ימי חופשה ומועדים. יובהר כי לא יבוצעו החזרי תשלומים בגין חופשה.

 •  הנחות – מרכז משפחתילי אינו משתתף במנגנון ההנחות של החברה העירונית.

 •  פתיחת הפעילות במרכז, מותנית במספר מינימום של נרשמים. לחברה העירונית שמורה הזכות לסגור פעילות             מפאת מיעוט משתתפים.

 •  במקרה של סגירת החוג ע״י החע״ר מכל סיבה שהיא יוחזרו למשתתף דמי השתתפות יחסיים שנותרו להמשך החוג.

 •    החברה העירונית רשאית להפסיק את פעילותו של משתתף אם לא הוסדרו בעבורו התחייבויות הכספיות לחברה       העירונית.

 •  המשתתף יחויב לשלם את חובותיו לחברה העירונית עד תום תקופת ההשתתפות.

 •  מנהלת המרכז רשאית לשנות את זמני פעילות החוגים ומיקומם עפ״י צרכי המרכז.

 •  ביטול השתתפות בחוג: אם המשתתף/ת מעוניין להפסיק השתתפות בחוג, חלה חובה למלא בכתב הוראת ביטול         במזכירות המרכז.

 •  ביטול חוג במזכירות המרכז יעשה עד ה 20 בחודש.

 •  החזר כספי בגין מחלה, יאושר לאחר אישור מחלה מעל חודש ימים.

 •  על ההורים יחולו הוצאות ו/או עמלות הבנקים עקב החזרת המחאה/ות מכל סיבה.

 •  במקרים בהם לא ניתן יהיה לקיים מפגשים עקב הנחיות של רשות מוסמכת, החברה העירונית רשאית לבצע את         תכניות המרכז באופן וירטאלי/מקוון במקום המפגשים הפרונטליים. אלה ייחשבו כחלק מהתוכנית והמשתתף             ישלם את התמורה המלאה.

 •  הנהלת המרכז ו/או מדריך החוגים אינם אחראים על אובדן חפצים ו/או דברי ערך.

גן עם אמא

 • התשלום הינו חודשי ויגבה מראש.

 • לא יינתן זיכוי/החזר בגין מפגשים שהוחסרו.  

 • שיעור ניסיון כרוך בתשלום יחסי של הפעילות.

 • התשלום הוא עבור ארבעה מפגשים בחודש.

פעילויות חד פעמיות

 • ביטול עד 24 שעות לפני מועד הפעילות. לאחר מועד זה לא יינתן החזר כספי ו/או זיכוי.

 • יש להגיע לפעילות עם מלווה אחד בלבד.

 • הנחות – עבור זוג אחים באותה פעילות.

חוגים

 • התשלום הינו חודשי ויגבה מראש.

 • ביטולים – עד ה -20 לכל חודש עבור החודש העוקב.

 • הנחות – 10% הנחה על חוג שני/ילד שני. 15% מחוג/ילד שלישי ואילך.

 • שיעור ניסיון כרוך בתשלום יחסי של החוג.

 • החוגים אינם משתתפים במנגנון ההנחות של החע״ר.

סדנאות

 • התשלום ייגבה מראש בעבור סדנה מלאה.

 • ביטולים – ניתן לבטל את הסדנא עד 24 שעות לפני מפגש הפתיחה.

 • ביטול לאחר המועד הנקוב יחויב בדמי רישום             ע״ס 100 ₪.

 • לאחר פתיחת הסדנא לא יתאפשרו ביטולים.

 • לא יינתן זיכוי/החזר בגין מפגשים שהוחסרו.

 • ניתן יהיה להשלים בסדנה העוקבת ובכפוף לכמות המשתתפים.

 • הנחות – ילד שני 10% הנחה.

 • כמות המשתתפים המקסימלית הינה 10.

 • הריני לאשר קבלת עדכונים על פעילויות מרכז "משפחתילי" והחברה העירונית ראשל"צ, באמצעות MAIL/SMS/WHATSAPP

 • הריני לאשר צילומי בני/בתי במהלך השתתפותו/ה בפעילויות החברה העירונית, יתכן כי הצילומים ישמשו לצורך פרסומי החברה העירונית.

 • נהלים, הנחיות ופרטים נוספים לנרשמים מופיעים באתר החברה העירונית לתרבות וספורט ראשל"צ www.hironit.co.il

תודה!

bottom of page